REACH

REACH beskæftiger sig med registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier og trådte i kraft den 1. juni 2007. Formålet med REACH er at yderligere forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet gennem en bedre og tidligere identifikation af visse kemiske stoffer. Det er lovgivning fra Den Europæiske Union og gælder for alle leverendører (inden for og uden for Europa), der ønsker at sælge, importere eller fremstille kemikalier og/eller produkter, der indeholder visse kemikalier i EU.

Oticon støtter REACHs mål om yderligere at forbedre EU's regulering af kemikalier, herunder målet om at fremme folkesundheden og sikkerheden og at beskytte miljøet.

Vi har bedt vores leverandører af komponenter eller færdige produkter om at give os information om de relevante kemikalier i deres leverede produkter. Dette gør det muligt for os at give vores kunder og forbrugere oplysninger om såkaldte stoffer af meget stor bekymring (SVHC) fra REACH erklæringens SVHC-kandidatliste, som krævet i artikel 33 i REACH.

Oticon REACH erklæring vedrørende stoffer i produkter

EU-Domstolen afsagde den 10. september 2015 om EUs REACH erklærings produktdefinition, at hver af artiklerne, der er samlet eller sat sammen til et komplekst produkt, forbliver artikler og er omfattet af de relevante pligter om at underrette og informere, når de indeholder et stof af meget stor bekymring i en koncentration over 0,1 % af deres masse.

Baseret på undersøgelser og aktuel viden samt oplysninger fra vores leverandører angående REACH artikel 33 har Oticon identificeret nedenstående liste over SVHC'er gældende for den nuværende version af kandidatlisten i koncentrationer over tærskelniveauet på 0,1 % w/w, der kan være til stede i følgende Oticon produkter:

Produkttype Produkt Stof CAS-nr.

Høreapparater

Speaker units

Trådløst tilbehør

Elektronisk og elektrisk tilbehør

Mekaniske metallegeringer* Bly 7439-92-1
Keramisk element, glaselement* Bly titaniumtrioxid 12060-00-3
Induktive opladere  Intern mekanisk komponent  Bromeret aromatisk forbindelse  Ikke tilgængeligt 
ITE  Loddemaske  Melamin  108-78-1 


*Opført som undtagelser for elektrisk og elektronisk udstyr i bilag III til EU RoHS direktiv 2011/65/EU.


Derudover er DEHP, et af de ftalater, der er opført på SVHC-kandidatlisten, almindeligvis kendt for at være til stede i kabler, strømforsyninger, PVC-pakning, PVC-rør osv. Sammen med ftalater generelt er dette stof blevet udfaset fra produktion af andre Oticon produkter. De kan imidlertid være til stede over 0,1 % (w/w) for nogle artikler produceret tidligere.